Privacyverklaring

Zin & Zin, gevestigd aan Linge 36, 3904 NB in Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.zinenzin.nl
Linge 36, 3904 NB Veenendaal
06-21555178

Annemieke Mars is de Functionaris Gegevensbescherming van Zin & Zin. Zij is te bereiken via info@zinenzin.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Zin & Zin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens (van bedrijf/opdrachtgever)
 • Bankrekeningnummer (van bedrijf/opdrachtgever)

Zin & Zin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw/onze betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Zin & Zin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens de wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Zin & Zin verwerkt GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zinenzin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Zin & Zin neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zin & Zin) tussen zit.

Zin & Zin gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: website en e-mailprogramma van Hostnet bv, nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Zin & Zin verwacht geen kwalijke gevolgen voor betrokkenen op het gebied van beveiliging en beheer hiervan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Zin & Zin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: alle persoonsgegevens, voor onbepaalde tijd, vanwege vitaal belang voor de uitoefening van ons bedrijf.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Zin & Zin verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zin & Zin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Zin & Zin gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, anders dan noodzakelijk voor het websitesysteem WordPress.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zin & Zin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zinenzin.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Zin & Zin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Zin & Zin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Annemieke Mars via info@zinenzin.nl